شعار سال 1402 مهار تورم، رشد تولید


  مصطفی رفیعی پور
   
  دکتری - زیست فناوری -دانشگاه شیراز
  مرتبه علمی: استادیار
   این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

  دکتر فریناز به فرجام
  مرتبه علمی: استادیار
  دکتری- ژنتیک مولکولی- پژوهشگاه ملی و مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
  عضو هیات علمی گروه زیست
  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

  کبری توفیقی
  عضو هیات علمی گروه زیست
  دکتری - زیست شناسی
  مرتبه علمی: استادیار
  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید