سال 1399 سال راه‌حل مشکلات معیشت مردم «جهش تولید»


معمولا يكي از مشكلات پژوهشگران و دانشجويان تحصيلات تكميلي علوم اجتماعي آن است كه نمي دانند درباره موضوع تحقيقشان چه كساني قبلا كار كرده اند . حتما اين جمله را در پيشينه تحقيقات دانشجوئي و سازماني زياد ديده ايد كه" در اين خصوص تاكنون مطالعه اي انجام نشده است".   ولي معمولا واقعيت به گونه ديگري است. ضعف اطلاع رساني مناسب و دشواري مراجعه حضوري دانشجويان و محققان آنان را در نهايت به نگارش اين جمله مجبور مي سازد.
آقاي دكتر فردين عليخواه در سال 1383 كتابي با عنوان " سنجش مفاهيم اساسي علوم اجتماعي " به چاپ رسانده. در آن كتاب چكيده و تعريف عملياتي (نحوه سنجش) رساله هاي دانشجوئي كارشناسي ارشد و به بالا(آثاري كه تا سال 1379 دفاع شده بودند) آمده بود. اين كارادامه يافت و تا سال هاي اخير را نيز شامل شد. طبق همين كار هم اكنون كتابي با عنوان" سنجش مفاهيم پيمايش هاي عمومي" به دست چاپ سپرده است. 
ويتلاش كرده تا عناوين رساله هاي دفاع شده در دانشگاههاي مختلف كشور را به مرور در وب سايت خود قرار دهد. اين كار چند حسن دارد:
اول آنكه مي توانيد دريابيد درباره موضوعات در كدام دانشگاه كار شده است.
دوم آنكه اگر در انتخاب موضوع گير كرده ايد با نگاهي به اين عناوين ذهنتان سوژه خواهد گرفت.
سوم آنكه مي توان تحليل ثانويه داد كه در هر دانشگاه روي چه عناويني بيشتر كار مي شود( جامعه شناسي جامعه شناسي)
چهارم آنكه برخي از كساني كه سرقت ادبي كرده اند دست شان رو مي شود!
دكتر عليخواه موضوعات مختلف پايان نامه ها را به 15 مقوله تقسيم كرده است. اين مقوله ها به شرح زير مي باشد:
1- مطالعات خانواده
تضاد خانوادگي زنان شاغل و عوامل مؤثر بر آن: دانشگاه شهيد بهشتي
تضاد والدين و فرزندان از نظر والدين : دانشگاه شهيد بهشتي
انتظارات فرزندان از پدر: دانشگاه شهيد بهشتي
بررسي وضعيت و مشكلات اشتغال زنان داراي تحصيلات عالي جوياي كار : دانشگاه تربيت مدرس
بررسي عوامل اجتماعي‌– اقتصادي مؤثر بر اشتغال زنان: دانشگاه اصفهان
بررسي پيامدهاي اشتغال براي زنان شاغل و فرزندان آنها: دانشگاه شيراز
تحليل جامعه‌شناختي نقش زنان روستايي در فعاليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي: دانشگاه اصفهان
بررسي جامعه‌شناختي عوامل مؤثر بر خشونت شوهران عليه زنان در خانواده : دانشگاه شيراز
بررسي وضعيت خشونت نسبت به زنان : دانشگاه تهران
تبيين نقش و جايگاه زن در خانواده در حال گذار در ايران: دانشگاه تهران
طبقه اجتماعي خانواده و تاثير آن بر روابط زن و شوهر: دانشگاه شيراز
بررسي عوامل موثر بر سازگاري زناشوئي : دانشگاه شيراز
بررسي زمينه هاي اقتصادي اجتماعي موثر بر شيوه همسر گزيني : دانشگاه شيراز
بررسي عوامل موثر بر معيارهاي همسرگزيني : دانشگاه علامه طباطبائي
عوامل اجتماعي موثر بر درخواست طلاق: دانشگاه شهيد بهشتي
بررسي جامعه شناختي تغيير قدرت در خانواده: دانشگاه الزهراء
بررسي ساختار توزيع قدرت در خانواده: دانشگاه شيراز
بررسي عوامل اقتصادي اجتماعي موثر بر ساخت قدرت خانواده: دانشگاه شيراز
بررسي عوامل جامعه شناختي موثر در بالا رفتن سن ازدواج جوانان: دانشگاه كرمان
بررسي پديده هاي فرزند خواهي و ارزش هاي مثبت و منفي كودكان براي والدين: دانشگاه شيراز
نقش خانواده در اجتماعي كردن فرزندان: دانشگاه شهيد بهشتي
تاثير شيوه هاي اجتماعي كردن والدين بر نحوه اجتماعي شدن فرزندان: دانشگاه علامه طباطبائي
تاثير اشتغال زنان بر اجتماعي شدن فرزندان: دانشگاه علامه طباطبائي
بررسي علل و عوامل موثر در آمدن يا سپردن سالمندان به آسايشگاه: دانشگاه گيلان
2. رفتارهاي اجتماعي
بررسي نگرش بوميان نسبت به غيربوميان و تأثير آن بر ميزان مشاركت اجتماعي : دانشگاه اصفهان
تبيين موانع مشاركت اجتماعي : دانشگاه اصفهان
بررسي انگيزه‌هاي رواني، اجتماعي مشاركت دانشجويان : دانشگاه تهران
بررسي عوامل مؤثر بر مشاركت اجتماعي زنان: دانشگاه شيراز
بررسي پايگاه اجتماعي و عوامل آموزشي بر ميزان مشاركت دانش اموزان: دانشگاه شيراز
تشكل صنفي و مشاركت اجتماعي: دانشگاه علامه طباطبائي
تبيين رابطه بين ميزان تحصيلات زنان با ميزان مشاركت اجتماعي آنان: دانشگاه تربيت مدرس
بررسي عوامل موثر بر مشاركت زنان در تشكل هاي اقتصادي اجتماعي: گيلان
مشاركت زنان در فعاليت هاي توليدي و دگرگوني آن باورود تكنولوژي: تهران
بررسي عوامل موثر بر ميزان مشاركت دانش آموزان: علامه
بررسي مشاركت اجتماعي دانش آموزان در فعاليت هاي فوق برنامه: مدرس
بررسي تاثير انسجام اجتماعي بر ميزان مشاركت روستائيان: مدرس
بررسي عوامل مؤثر بر مشاركت فرهنگي دانشجويان : كرمان
بررسي تجربي عوامل موثر بر همكاري: بهشتي
بررسي و سنجش ميزان انضباط اجتماعي با تاكيد بر هنجارهاي عام و مربوط به ترافيك: مشهد
نشانگان فرهنگي بر بردباري اجتماعي: بهشتي
بررسي ميزان خطرپذيري و عوامل موثر بر آن: مشهد
بررسي تاثير تكنولوژي صنعتي بر ذهنيت و رفتار كارگران: مدرس
بررسي جامعه شناختي روابط اجتماعي خانوارهاي شهري: علامه
بررسي جامعه‌شناختي روابط اجتماعي خانواده‌هاي شهري : اصفهان
تاثير برق رساني به روستاها بر روابط اجتماعي: بهشتي
بررسي تأثير فرآيند نوسازي بر فرهنگ‌پذيري جوانان: شيراز
بررسي عوامل مؤثر بر فرآيند سازگاري مهاجرين بين‌المللي: شيراز
بررسي عوامل موثر در انطباق اجتماعي عشاير اسكان يافته در شهر: علامه
۳. ارزش هاي اجتماعي
عوامل اجتماعي ـ اقتصادي مؤثر بر نظام ارزشي دانش‌آموزان در مقايسه با والدين آنها: اصفهان
بررسي و مقايسه نظام ارزش هاي پسران و پدران و عوامل موثر بر آن : علامه
بررسي ساختار و اولويت‌هاي ارزشي دانشجويان : مدرس
برريس سلسله مراتب ارزشي پدران و پسران  و عوامل موثر بر آن: مشهد
سلسله مراتب ارزش ها در نزد جوانان : علامه
بررسي تأثير پايگاه اقتصادي‌ـ اجتماعي دانش‌آموزان بر جهت‌گيري ارزشي آنها: شيراز
سازگاري وسايل هنجاري با اهداف ارزشي : علامه
تغيير ارزشي و ويدئو؛ پژوهشي مقايسه اي و محدود در دو گروه از افراد ودئو دار و فاقد ويدئو:مدرس
مقايسه تحليلي ارزش هاي خانواده، مدرسه و گروه همسالان از ديدگاه دانش آموزان پسر: تهران
سنجش ميزان سوگيري دانشجويان به ارزش هاي جهاني(مادي و فرامادي) و عوامل موثر بر آن:تبريز
۴. انحرافات و آسيب هاي اجتماعي
انحرافات اجتماعي و عوامل مؤثر بر آن: بهشتي
عوامل مؤثر بر پيشگيري از ارتكاب جرم در بين جوانان: بهشتي
مقايسه عوامل مؤثر بر حساسيت افكار عمومي نسبت به مسائل اجتماعي در مناطق شهري و روستايي: گيلان
بررسي عوامل مؤثر بر بزهكاري در مدارس :گيلان
بررسي عوامل مؤثر بر ارتكاب جرم : كرمان
بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر نابساماني فردي (آنومي) : علامه
بررسي و تبيين علل اجتماعي مؤثر بر آنومي در بين دانش‌آموزان: اصفهان
بررسي آنومي و عوامل موثر بر آن : تهران
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر انحراف زنان و دختران آسيب ديده و در معرض آسيب مراكز بازپروري : كرمان
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر انحرافات زنان: بهشتي
بررسي چگونگي و علل انحرافات دختران و زنان جوان : مشهد
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر رزهكاري نوجوانان و جوانان : تهران
بررسي عوامل اجتماعي بزهكاري نوجوانان: مدرس
بررسي عوامل موثر بر بزهكاري نوجوانان : شيراز
علل بزهكاري نوجوانان و توصيف و تبيين آن : گيلان
بررسي اثرات عوامل جامعه پذيري بر رفتار بزهكارانه جوانان: شيراز
بررسي عومال موثر در انحرافات اجتماعي با تكيه بر عوامل خانوادگي فرهنگي و اجتماعي موثر بر بزهكاري نوجوانان: بهشتي
بررسي عوامل خانوادگي موثر بر بزهكاري نوجوانان: علامه
شناخت وضعيت و مشخصات مجرمين محبوس در زندان و تبيين عوامل موثر بر ارتكاب جرم آنان: تهران
بررسي عوامل اقتصادي اجتماعي موثر در شيوع جرائم در جامعه شهري : تهران
شناخت و مقايسه جرايم بوميان و مهاجران: علامه
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر خودكشي : علامه
بررسي خودكشي و عوامل مؤثر بر آن : علامه
بررسي علل و عوامل موثر بر اقدام به خودكشي زنان: علامه
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر هنجارشكني: علامه
انحرافات اجتماعي: هنجار شكني : علامه
بررسي كمي و كيفي ناسازگاري سربازان وظيفه و علل بروز جرائم آنان: تهران
بررسي مشكلات شهركها و مجتمع هاي مسكوني و تاثير آن بر گرايش به رفتار ضد اجتماعي:بهشتي
بررسي عوامل اجتماعي اقتصادي موثر بر خرابكاري به عنوان نوعي رفتار بزهكاري(ونداليسم) : شيراز
بررسي عوامل مؤثر بر اعتياد : علامه
بررسي تأثير عوامل اقتصادي‌ـ اجتماعي بر اعتياد: شيراز
 5. نگرشها/ گرايش هاي اجتماعي
بررسي نگرش دانشجويان نسبت به پوشش زنان و عوامل اجتماعي مؤثر بر آن: علامه
بررسي عوامل مؤثر بر هويت اجتماعي زنان : شيراز
بررسي عوامل مؤثر بر نگرش دانشجويان بلوچ نسبت به هويت ملي: علامه
بررسي عوامل مؤثر بر شكل‌گيري هويت اجتماعي، فرهنگي نوجوانان : شيراز
عوامل اجتماعي مؤثر بر بحران هويت در بين دانشجويان : تبريز
بررسي عوامل اجتماعي‌ـ اقتصادي و سياسي مؤثر به طرز نگرش مردم نسبت به هويت زبان محلي گيلكي:شيراز
بررسي نگرش عقلاني دانش‌آموزان پسر  و عوامل مؤثر بر آن:علامه
بررسي عوامل اجتماعي مؤثر  بر نگرش‌هاي جوانان نسبت‌ به تحصيلات دانشگاهي: مدرس
بررسي نگرش اعضاي هيأت علمي نسبت به مهاجرت مغزها: شيراز
بررسي ميزان و عوامل گرايش به مهاجرت از كشور:تهران
بررسي گرايش دانشجويان به مهاجرت از كشور:مدرس
بررسي گرايش اعضاي هيات علمي  به مهاجرت از كشور:تهران
بررسي عوامل موثر بر باورهاي فرهنگي در بازارهاي سنتي و مدرن: شيراز
بررسي نگرش فرهنگي دانشجويان  و برخي عوامل مرتبط با آن:تبريز
بررسي جامعه شناختي پارامترهاي ذهني فرهنگي زمينه ساز توسعه:تهران
بررسي تاثير زمينه هاي اقتصادي اجتماعي و موفقيت تحصيلي بر گرايشات شغلي:شيراز
بررسي رابطه پايگاه اقتصادي اجتماعي خانواده با گرايش هاي ارزشي نوجوانان:مدرس
بررسي نگرش مردان به اشتغال زنان:شيراز
بررسي نگرش هاي سياسي مذهبي جوانان و عوامل موثر بر شكل گيري آن:مدرس
بررسي رابطه پايگاه اقتصادي اجتماعي دختران تحصيل كرده شاغل درسن تاخيري ازداج بر نگرش آنها در مورد همسان همسري:شيراز
بررسي عوامل خانوادگي موثر بر نگرش دختران نسبت به نقش اجتماعي خود:علامه
بررسي ميران نوگرايي(مدرنيته) در بين مديران گارگاههاي كوچك توليدي و عوامل موثر بر آن:علامه
بررسي عوامل موثر بر گرايش جوانان به خرده فرهنگ مذهبي و ضد فرهنگ ها:الزهراء
بررسي تأثير تحصيلات دانشگاهي بر توسعه شناخت دانشجويان تبريز
بررسي نگرش كشاورزان به يكپارچه‌سازي اراضي :علامه
عوامل موثر بر عام گرايي : بهشتي
عوامل مؤثر بر نگرش دانشجويان به عدالت و آزادي: مدرس
عوامل اجتماعي موثر بر نيازهاي جوانان: گيلان
سنجش نگرش پسران مجرد به ازدواج  و عوامل موثر بر آن:مشهد
سنجش گرايش روستاييان نسبت به جهاد سازندگي:بهشتي
سنجش نگرش خانواده هاي بخش رشتخوار نسبت به باروري و بررسي عوامل موثر بر آن: مشهد
گرايش به حجاب و برداشت از آن دربين دانشجويان: الزهراء
درك عدالت در ميان جوانان: بهشتي
فردگرايي: بهشتي
تاثير خصوصيات اقتصادي اجتماعي دانشجويان بر نگرش آنها در باب نقش اجتماعي زن: شيراز
قشر اجتماعي و گرايش به عدالت و آزادي: علامه
رابطه ميان رشد اخلاقي و نافرماني مدني و نگرش‌هاي اجتماعي و پايبندي نسبت به قانون در كارگران : گيلان
پژوهشي در پديده مدگرايي: مشهد
6. اختلالات رواني
بيگانگي اجتماعي دانش‌آموزان : مدرس
بررسي عوامل اجتماعي اقتصادي موثر بر بيگانگي زنان:شيراز
بيگانگي اجتماعي :تهران
پژوهشي درباره بيگانگي اجتماعي:گيلان
بررسي ميزان از خود بيگانگي دانش آموزان و عوامل موثر بر آن:علامه
بررسي عوامل اجتماعي‌ـ فرهنگي مؤثر بر انزواي اجتماعي جوانان:اصفهان
بررسي عوامل اقتصادي‌ـ اجتماعي مؤثر بر پرخاشگري نوجوانان پسر دبيرستاني:شيراز
عوامل اجتماعي موثر بر افسردگي دانشجويان:شيراز
بررسي عوامل اجتماعي بيماري‌هاي رواني (افسردگي):اصفهان
ارتباط بين پيشينه اجتماعي اقتصادي حمايت اجتماعي عزت نفس با ميزان افسردگي در ميان دانشجويان: مدرس
7. فرهنگ/فرهنگ عمومي
بررسي عوامل مؤثر بر دروغگويي: بهشتي
مقبوليت اجتماعي قانون و عوامل مؤثر بر آن: بهشتي
بررسي برخي موانع فرهنگي توسعه اقتصادي در روستاها:كرمان
فرهنگ جوانان و قشربندي: بررسي رابطه قشربندي و پايگاه اجتماعي با سليقه موسيقيايي : گيلان
بررسي عوامل مؤثر بر استنباط‌هاي متفاوت از اهداف انقلاب فرهنگي (با تأكيد بر حوزه علوم انساني):مدرس
تغييرات فرهنگي در استان مازندران (بر مبناي چهارچوب نظري اينگلهارت):تهران
نابرابري اجتماعي و سرمايه فرهنگي:بهشتي
پژوهشي راجع به تقدير گرايي و عوامل تاريخي، سياسي فرهنگي و اقتصادي موثر بر آن:علامه
بررسي جامعه شناختي تصوير زن در فرهنگ ايراني:اصفهان
بررسي اثرات اجتماعي بازي هاي كامپيوتري بر دانش آموزان:اصفهان
تاثير عوامل اجتماعي (خانواده، گروه همسالان)بر نحوه پوشش دختران:تهران
بررسي عوامل موثر بر چگونگي گذران اوقات فراغت كارمندان:علامه
شيوه گذران اوقات فراغت دانش آموزان:گيلان
بررسي چگونگي گذران اوقات فراغت دانش آموزان:اصفهان
بررسي عوامل اقتصادي‌ـ اجتماعي و فرهنگي مؤثر بر ميزان گذران اوقات فراغت و ميزان مصرف كالاهاي فرهنگي :شيراز
برري چگونگي گذران اوقات فراغت كاركنان:علامه
بررسي عوامل تارخي ساختي موثر بر شد واسطه گري در ايران:مشهد
بررسي خرده فرهنگ دهقاني در مناطق روستايي:مدرس
بررسي تأثير قشربندي بر وفاق اجتماعي:علامه
بررسي تطبيقي شكل غالبت بر الگوي همبستگي اجتماعي در ميان اقوام ايراني و عوامل موثر بر شكل گيري اين نوع همبستگي:علامه
عوامل موثر بر وفاق اجتماعي با تاكيد بر جامعه پذيري و قشر اجتماعي:علامه
8. جامعه شناسي سياسي
جنبش دانشجويي در دو دهه اخير : تهران
بررسي عوامل موثر بر مشاركت سياسي جوانان: شيراز
بررسي عوامل مؤثر بر مشاركت سياسي جوانان :گيلان
توصيف و تبيين وعوامل موثر ب مشاركت سياسي دانشجويان:كرمان
مشاركت سياسي و عوامل موثر بر آن: علامه
بررسي عوامل مؤثر بر مشاركت سياسي دانشجويان:مدرس
بررسي منشاء قدرت در مناطق روستايي وامل مؤثر در آن:كرمان
بررسي برخي عوامل مرتبط با ميزان آگاهي سياسي معلمان : كرمان
بررسي عوامل مؤثر بر فرهنگ سياسي دانشجويان :شيراز
بررسي فرهنگ سياسي دانشجويان :تهران
بررسي تأثير طبقه اجتماعي بر فرهنگ سياسي:شيراز
گونه‌شناسي و تبيين فرهنگ سياسي دانشجويان شاغل به تحصيل در ايران:اصفهان
بررسي عوامل مؤثر بر ميزان انفعال سياسي جوانان :تهران
بررسي نگرش‌هاي دانشجويان نسبت به ضرورت تأسيس و كاركردهاي احزاب سياسي در جامعه مدني:تهران
بررسي جامعه‌شناختي رابطه بين پايگاه اقتصادي‌ـ اجتماعي و سياسي با پتانسيل خشونت سياسي:تهران
بررسي عوامل سياسي،‌ اقتصادي‌ و ‌اجتماعي مؤثر بر نگرش‌هاي سياسي دانشجويان :شيراز
بررسي عوامل مؤثر بر بيگانگي سياسي دانشجويان :شيراز
تحليل اجتماعي نهادهاي مدني در ايران:مدرس
انتظار دانشجويان از نقش دولت و بررسي نقش جامعه پذيري سياسي در آن:تبريز
دموكراسي(برداشت مردم و دانشجويان):بهشتي
رفتار سياسي: تهران
 9. دين
بررسي تأثيرات اجتماعي خانواده و مدرسه بر آگاهي مذهبي دانش‌آموزان: تهران
رابطه طبقه‌بندي اجتماعي و گرايش‌هاي ديني  :تهران
نقش مورد انتظار روحانيت جامعه ايران :اصفهان
تحليل جامعه‌شناختي تغييرات اجتماعي اقليت‌هاي ديني در ايران:اصفهان
بررسي جامعه‌شناختي ميزان تأثير پايگاه اقتصادي‌ـ اجتماعي دانشجويان بر نگرش ديني آنها:شيراز
بررسي عوامل فرهنگي‌ـ اجتماعي مؤثر بر هويت مذهبي جوانان :شيراز
ارزيابي باورها و نگرش‌هاي ديني در ارتباط با فرآيند نوسازي در ايران:شيراز
سنجش گرايش ديني دانشجويان و بررسي نقش يادگيري اجتماعي در آن: تبريز
سنجش دينداري جوانان و عوامل مؤثر بر آن:بهشتي
رابطه قشربندي اجتماعي و گرايشات رفتارهاي ديني: مدرس
بررسي عوامل موثر بر حضور و مشاركت در مساجد:علامه
بررسي اثرات اجتماعي سياسي نماز جمعه:تهران
10. آموزش و پرورش/علم و تکنولوژي
بررسي علل افت تحصيلي دانشجويان دانشگاه :تهران
بررسي وضعيت(فردي،خانوادگي و تحصيلي) دانشجويان و تاثير آن بر انتخاب رشته تحصيلي:گيلان
بررسي رابطه رشته تحصيلي فرزندان صاحبان مشاغل علمي تخصصي با رشته تحصيلي خود آنها:علامه
بررسي عوامل موثر بر خو اثر بخشي دانشگاهي دانشجويان :تبريز
بررسي تاثير قشربندي اجتماعي بر پيشرفت تحصيلي در ميان دانش آموزان:مدرس
تاثيرات منفي فقر در وضعيت تحصيلي دانش آموزان : اصفهان
بررسي فقدان پدار بر عملكرد تحصيلي دانش آموزان :شيراز
بررسي رابطه بين پايگاه اقتصادي اجتماعي و عملكرد تحصيلي دانش آموزان: بهشتي
بررسي عمومل موثر در عملكرد تحصيلي دانش آموزان :تهران
بررسي تاثير قشر اجتماعي بر پيشرفت تحصيلي بر پايه برخي از متغيرهاي اقتصادي اجتماعي و فرهنگي:علامه
بررسي عوامل موثر بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان:مشهد
بررسي برخي عوامل اجتماعي و رواني موثر بر عملكرد تحصيلي دانش آموزان:كرمان
قشربندي اجتماعي در مدارس دولتي و غير دولتي و رابطه آن با عملكرد تحصيلي دانش آموزان(بي جا)
بررسي عوامل مؤثر بر موفقيت دانشجويان در كنكور سراسري 1378 :گيلان
بررسي عوامل مؤثر در انتخاب مدارس غيرانتفاعي توسط والدين بر اساس موقعيت اقتصادي و اجتماعي خانواده‌ها :مدرس
بررسي ارتباط نگرش به رشته تحصيلي با عملكرد تحصيلي و تأثير سرمايه‌هاي اجتماعي و فرهنگي بر آنها در ميان دانشجويان :تبريز
سنجش كيفيت يادگيري دانشجويان و بررسي عوامل مؤثر بر آن:تبريز
بررسي نقش تكنولوژي‌هاي ارتباطي و اطلاعاتي در محيط آموزشي : تبريز
بررسي ميزان كارآفريني دانش‌آموختگان علوم انساني در عرصه نشريات فرهنگي و اجتماعي: اصفهان
بررسي علل افزايش دانشجويان دختر نسبت به پسر در دانشگاه‌ها و پيامدهاي اجتماعي و فرهنگي آن:اصفهان
11. کار و شغل/سازمان ها
مقايسه ساختار و عملكرد تعاوني‌هاي خدمات بهداشت و درماني با درمانگاه‌هاي خصوصي : تبريز
بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر خود اثربخشي سازماني كاركنان :تبريز
بررسي رابطه بين بوروكراسي و دموكراسي :تبريز
بررسي فرهنگ سازماني و تأثير آن بر انگيزش كاركنان: تبريز
بكارگيري نابجاي نيروي انساني متخصص و پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي آن : اصفهان
بررسي عوامل اقتصادي‌ـ اجتماعي مرتبط با آگاهي سازماني كاركنان :شيراز
بررسي جامعه‌شناختي عوامل مؤثر بر تعهد سازماني در ايران: شيراز  
بررسي جامعه شناختي عوامل موثر بر بهره وري كادري اداري سازمان هاي دولتي: شيراز
مطالعه تطبيقي اثرات روابط غير رسمي بر كارآيي : مدرس
بررسي تطبيقي كارآمدي سازماني مدارس غير انتفاعي: مشهد
ميزان بهره وري نيروي كار و بررسي عوامل موثر بر آن: بهشتي
بررسي عقلانيت بوروكراتبك درسازمان هاي اداري ايران: علامه
اثر تشكل هاي صنفي بر شكل گيري اخلاق حرفه اي: علامه
بررسي جامعه شناختي عوامل موثر بر فعاليت هاي پژوهشي اساتيد: مدرس
بررسي عملكرد گروههاي برنامه ساز صدا و سيما(سبك رهبري و عملكرد): علامه
بررسي عوامل موثر بر عملكرد مديران فرهنگي: علامه
بررسي عوامل موثر بر كارايي دبيران: اصفهان
كارآيي آموزش هاي ضمن خدمت فرهنگيان: مشهد
بررسي وجدان كاري و عوامل درون سازماني موثر بر آن: علامه
بررسي ميزان وجدان كار كاركنان: علامه
بررسي ميزان وجدان كاري كاركنان: تبريز
12. ارتباطات جمعي
اعتماد به تلويزيون و عوامل مؤثر بر آن: بهشتي
بررسي نگرش اقشار جامعه نسبت به تبليغات تجارتي تلويزيون: علامه
بررسي عوامل مؤثر بر ميزان بهره‌مندي فرهنگيان از وسايل ارتباط جمعي: شيراز
تلويزيون ماهواره اي و اثرات آن بر فرد و جامعه: تهران

13.قشربندي اجتماعي
ساختار شغلي و تحرك اجتماعي: مدرس
آموزش و اميد به تحرك اجتماعي : بهشتي
14. ساير
بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر ميزان آگاهي تاريخي نوجوانان: مدرس
بررسي تفاوت رفتار بيماري در كاركنان زن و مرد: گيلان
سنجش پذيرش نوآوري در حوزه كار روستاييان: مشهد
بررسي انگيزه هاي مهاجرت روستائيان: تهران
از اينجا به بعد بر حسب رشته و دانشگاه عناوين ارائه مي شود.
پايان نامه هاي رشته مطالعات فرهنگي دانشگاه علامه

 ن‍گ‍اه‍داری‌ ، ب‍اب‍ک‌. اج‍زاء ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ از ن‍گ‍اه‌ ان‍دی‍ش‍م‍ن‍دان‌ اس‍لام‍ی‌. دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌طب‍اطب‍ائ‍ی‌،س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌۱۳۸۴
ش‍اه‍م‍رادی‌ ، رض‍ا. ب‍ررس‍ی‌ آن‍وم‍ی‌ در م‍ی‍ان‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌ وع‍وام‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ م‍وث‍ر ب‍ر آن‌. دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌،س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ زم‍س‍ت‍ان‌۱۳۸۵
ک‍لاک‍ی‌ ، ح‍س‍ن‌. ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ع‍وام‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ دی‍ن‍داری‌ ج‍وان‍ان‌ واب‍ع‍اد آن‌ ( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ج‍وی‍ب‍ار ). دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌،س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ ت‍اب‍س‍ت‍ان‌۱۳۸۵.
اس‍م‍ی‌ ج‍وش‍ق‍ان‍ی‌ ، زه‍را. ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍وث‍ر ب‍ر م‍ی‍زان‌ م‍ش‍ارک‍ت‌دان‍ش‌ آم‍وزان‌ در ف‍ع‍ال‍ی‍ت‍ه‍ای‌ دان‍ش‌ آم‍وزی‌. دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌،س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ پ‍ای‍ی‍ز۱۳۸۵
ف‍رخ‍ی‌ ، ع‍ل‍ی‌ رض‍ا. ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر درج‍ه‌ ت‍ع‍ل‍ق‌ ب‍ه‌ خ‍رده‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ج‍وان‍ان‌ درش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌. دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌،س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ اس‍ف‍ن‍د۱۳۸۴
م‍زی‍ن‍ان‍ی‌ ، م‍ح‍م‍ود. ب‍ررس‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ والا و ف‍ره‍ن‍گ‌ پ‍س‍ت‌ از دی‍دگ‍اه‌ ج‍وان‍ان‌ ( ش‍ه‍رم‍ش‍ه‍د ). دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌،س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ ب‍ه‍ار۱۳۸۵
م‍ی‍رزای‍ی‌ ، آی‍ت‌ ال‍ه‌. ب‍ررس‍ی‌ گ‍رای‍ش‌ پ‍س‍ره‍ای‌ ج‍وان‌ ب‍ه‌ ارزش‌ ه‍ای‌ م‍ردان‍گ‍ی‌. دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌طب‍اطب‍ائ‍ی‌،س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌۱۳۸۴
ای‍م‍ان‍ی‌ پ‍ارس‍ا ، ع‍ب‍اس‌. ب‍ررس‍ی‌ گ‍روه‍ه‍ای‌ م‍رج‍ع‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دب‍ی‍رس‍ت‍ان‍ی‌ ( رش‍ت‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ ، ع‍ل‍وم‌ ت‍ج‍رب‍ی‌ ، ری‍اض‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ک‌ و س‍ال‌ اول‌ ). دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌طب‍اطب‍ائ‍ی‌،س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ ب‍ه‍م‍ن‌۱۳۸۴
پ‍ور زارع‍ی‍ان‌ ، ن‍اص‍ر. ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ خ‍ان‍واده‌ ه‍ای‌ ج‍وان‍ان‌ درم‍ی‍زان‌ س‍رم‍ای‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ آن‍ان‌ ( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ در ش‍ه‍ر ت‍ب‍ری‍ز ). دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌،س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ زم‍س‍ت‍ان‌۱۳۸۵
ک‍لان‍ی‌ ، م‍ان‍ی‌. ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ ف‍ض‍ا ب‍اگ‍ف‍ت‍گ‍وه‍ای‌ ش‍ک‍ل‌ گ‍رف‍ت‍ه‌ در زن‍دگ‍ی‌ روزم‍ره‌ ( گ‍ف‍ت‍گ‍وه‍ای‌ش‍ک‍ل‌ گ‍رف‍ت‍ه‌ در پ‍ات‍وق‌ ه‍ا ف‍رص‍ت‍ی‌ ب‍رای‌ ت‍ج‍رب‍ه‌ و م‍ق‍اوم‍ت‌ ج‍وان‍ان‌. دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌طب‍اطب‍ائ‍ی‌،س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ آذر۱۳۸۵
ش‍ک‍رای‍ی‌ ف‍رد ، ل‍ی‍لا. ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ - ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ اه‍دای‌ ع‍ض‍و و ب‍اف‍ت‌ پ‍س‌ از م‍رگ‌م‍غ‍زی‌ در ب‍ی‍ن‌ ش‍ه‍رون‍دان‌ ت‍ه‍ران‍ی‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌،س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌۱۳۸۵
ج‍ه‍ان‍گ‍ردی‌ ، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌. ت‍ل‍وی‍زی‍ون‌ ه‍ای‌ م‍اه‍واره‌ای‌ ف‍ارس‍ی‌ زب‍ان‌ در ای‍ران‌ : رف‍ت‍اره‍ا ،ان‍گ‍ی‍زه‌ ه‍ا و م‍ع‍ان‍ی‌ ت‍م‍اش‍ای‌ ت‍ل‍وی‍زی‍ون‌ ه‍ای‌ م‍اه‍واره‌ای‌ ف‍ارس‍ی‌ زب‍ان‌ در ب‍ی‍ن‌م‍خ‍اطب‍ان‌ ت‍ه‍ران‍ی‌. دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌،س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ ب‍ه‍ار۱۳۸۶
م‍ه‍دی‌ پ‍ورآک‍ردی‌ ، ع‍ل‍ی‌. چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ گ‍ذران‍دن‌ اوق‍ات‌ ف‍راغ‍ت‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ م‍ق‍طع‌م‍ت‍وس‍طه‌درش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ن‍ک‍ا و ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر آن‌. دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌طب‍اطب‍ائ‍ی‌،س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ ت‍اب‍س‍ت‍ان‌۱۳۸۵
ف‍رزان‍ه‌ ، ح‍م‍ی‍ده‌.  زن‍ان‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌ ب‍دن‌  ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر گ‍رای‍ش‌ ب‍ه‌ ج‍راح‍ی‌ ه‍ای‌ زی‍ب‍ای‍ی‌. دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌،س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌۱۳۸۵
ی‍وس‍ف‍ی‌ ، ح‍ام‍د. ک‍ارن‍اوال‍ی‌ ش‍دن‌ ح‍وزه‌ی‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ م‍طال‍ع‍ه‌ای‌ ب‍ر پ‍ارت‍ی‌ ه‍ای‌ خ‍ان‍گ‍ی‌ درش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌. دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌،س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌۱۳۸۵
ج‍ارون‍دی‌ ، رض‍ا. م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ت‍وری‍س‍م‌ در ای‍ران‌. دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌،س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌دی‌۱۳۸۵
ک‍لات‍ه‌ ع‍رب‍ی‌ ، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌. م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ه‍م‍ی‍ت‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‍ی‌ در ک‍ت‍اب‌ ه‍ای‌ درس‍ی‌دوره‌ م‍ت‍وس‍طه‌ س‍ال‍ه‍ای‌ ۱۳۵۶ ، ۱۳۶۰ و۱۳۸۲ دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌طب‍اطب‍ائ‍ی‌،س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ زم‍س‍ت‍ان‌۱۳۸۴
ک‍ردی‌ ، ف‍رزان‍ه‌. ه‍وی‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ وف‍ض‍ای‌ ش‍ه‍ری‌ ; ن‍گ‍اه‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ب‍ه‌ چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ پ‍ی‍ون‍دم‍ی‍ان‌ ه‍وی‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ وف‍ض‍ای‌ ش‍ه‍ری‌ گ‍ذش‍ت‍ه‌ وک‍ن‍ون‍ی‌ در ای‍ران‌. دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌،س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌زم‍س‍ت‍ان‌۱۳۸۴
پایان نامه های رشته جامعه شناسی(ارشد و دکتری) دانشگاه علامه
ج‍م‍ی‍ل‍ی‌ ک‍ه‍ن‍ه‌ ش‍ه‍ری‌ ، ف‍اطم‍ه‌. آم‍پ‍ی‌ والان‍س‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ، واب‍س‍ت‍گ‍ی‌ م‍ت‍ق‍اب‍ل‌ ف‍ردوگ‍روه‌ ، واج‍ت‍ن‍اب‌ از ت‍وص‍ی‍ه‌ ه‍ای‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌..(دک‍ت‍ری‌ )ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍ح‍م‍دی‌ اص‍ل‌ ، ع‍ب‍اس‌. اخ‍ت‍لال‌ در ک‍ارک‍رده‍ای‌ خ‍ان‍واده‌ ، م‍درس‍ه‌ و گ‍روه‌ ه‍م‍س‍الان‌وت‍اث‍ی‍رآن‌ ب‍ر ب‍زه‍ک‍اری‌ ن‍وج‍وان‍ان‌.. (دک‍ت‍ری‌ )ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ح‍س‍ن‍ی‌ ، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌. ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ وارزش‍ه‍ا : ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ا ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌وگ‍رای‍ش‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ب‍ه‌ ارزش‍ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر آزادی‌ ب‍ی‍ان‌ وم‍ش‍ارک‍ت‌ درح‍ک‍وم‍ت‌.. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د )ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ع‍ام‍ری‌ ، ن‍س‍ری‍ن‌. ب‍ررس‍ی‌ ال‍گ‍وه‍ای‌ ن‍ق‍ش‌ و ک‍ل‍ی‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ ج‍ن‍س‍ی‍ت‍ی‌ در م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ه‍ای‌ت‍ل‍وی‍زی‍ون‍ی‌ ب‍ه‍ار۱۳۸۲ .. (دک‍ت‍ری‌ )ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍ح‍م‍دک‍ری‍م‍ی‌ ،ش‍ه‍رب‍ان‍و. ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ج‍ن‍ب‍ش‌ زن‍ان‌ و ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍رآن‌ :م‍وردک‍ش‍وره‍ای‌ ت‍رک‍ی‍ه‌ ،آم‍ری‍ک‍او ای‍ران‌.. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د)ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
آرش‌  ،اش‍رف‌. ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ارزش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ در ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ دب‍ی‍رس‍ت‍ان‌ در دو ده‍ه‌ ب‍ع‍د از ان‍ق‍لاب‌.. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د)ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
اف‍ش‍ان‍ی‌ ،س‍ی‍دع‍ل‍ی‍رض‍ا. ب‍ررس‍ی‌ چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ ت‍س‍اه‍ل‌ س‍ی‍اس‍ی‌ درت‍ش‍ک‍ل‍ه‍ای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌.. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د )ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ص‍ال‍ح‍ی‌ ، ن‍ظرع‍ل‍ی‌. ب‍ررس‍ی‌ چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ گ‍ذران‌ اوق‍ات‌ ف‍راغ‍ت‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ اداره‌ ک‍ل‌ ش‍ی‍لات‌اس‍ت‍ان‌ گ‍ی‍لان‌.. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د )ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌-
اش‍ت‍ری‌ ک‍ی‍ان‍ی‌ ، ن‍س‍ت‍رن‌. ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ اش‍ت‍غ‍ال‌ و ت‍ح‍ص‍ی‍ل‌ زن‍ان‌ ب‍ر س‍اخ‍ت‍ار خ‍ان‍واده‌م‍ورد زن‍ان‌ م‍ت‍اه‍ل‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌.. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د )ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ش‍ای‍گ‍ان‌ ، ف‍ری‍ب‍ا. ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ دی‍ن‍داری‌ و اع‍ت‍م‍اد س‍ی‍اس‍ی‌.. (دک‍ت‍ری‌)ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ل‍ع‍ل‌ ف‍ام‌ ، ب‍اب‍ک‌. ب‍ررس‍ی‌ رف‍ت‍ار م‍ش‍ارک‍ت‍ی‌ اع‍ض‍اء ت‍ع‍اون‍ی‌ م‍ص‍رف‌ ح‍وزه‌ س‍ت‍ادی‌ وزارت‌ت‍ع‍اون‌ و راب‍طه‌ آن‌ ب‍ا ج‍ای‍گ‍اه‌ ح‍وزه‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ت‍ع‍اون‌ در س‍ل‍س‍ل‍ه‌ م‍رات‍ب‌ ارزش‍ه‍ای‌اج‍ت‍م‍اع‍ی‌.. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د )ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍وس‍وی‌ ،م‍ه‍ری‌ س‍ادات‌. ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ ف‍س‍اد م‍ال‍ی‌ در س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ ای‍ران‌.. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د )ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍ه‍ری‌ ، ک‍ری‍م‌. ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ م‍وث‍ر ب‍ر م‍ی‍زان‌ م‍ش‍ارک‍ت‌ س‍ی‍اس‍ی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌.. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د )ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
داوری‌ ع‍ه‍د،م‍ح‍م‍ود. ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -اق‍ت‍ص‍ادی‌ م‍وث‍ر ب‍ر ت‍خ‍ری‍ب‌ ام‍وال‌ع‍م‍وم‍ی‌ در ب‍ی‍ن‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ ش‍ه‍ر ق‍م‌.. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د)ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ع‍زی‍ززاده‌ ، گ‍ی‍ت‍ی‌. ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ م‍وث‍ر ب‍ره‍وی‍ت‌ ی‍اب‍ی‌ زن‍ان‌ دارای‌م‍ش‍اغ‍ل‌ ع‍ل‍م‍ی‌ - ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ در ای‍ران‌.. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د )ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی
ج‍واه‍ر س‍از ، ص‍م‍د. ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ س‍ی‍اس‍ی‌ وای‍دئ‍ول‍وژی‍ک‍ی‌ س‍ق‍وط ح‍ک‍وم‍ت‌دران‍ق‍لاب‌اس‍لام‍ی‌ای‍ران‌. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د )ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌-
ع‍ب‍د ال‍رس‍ول‍ی‌ ، رض‍ا. ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر اع‍ت‍ی‍اد ب‍ر اس‍اس‌ ن‍ظری‍ه‌ آگ‍ن‍ی‍و.. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د )ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ی‍ازرل‍و ، رض‍ا. ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ب‍زه‍ک‍اری‌ ن‍وج‍وان‍ان‌ ش‍ه‍ر گ‍رگ‍ان‌..(ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د )ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌ ،ن‍دا. ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ت‍ق‍س‍ی‍م‌ ن‍ق‍ش‌ه‍ای‌ خ‍ان‍وادگ‍ی‌..(ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د )ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ای‍ن‍ان‍ل‍و ، م‍ن‍وچ‍ه‍ر. ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر گ‍رای‍ش‌ ش‍ه‍رون‍دی‌ ن‍وج‍وان‍ان‌ ت‍ه‍ران‌. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د )ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ف‍ره‍ادی‌ ، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌. ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍رم‍ش‍ارک‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌  م‍ورد دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌ .. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د )ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
خ‍دام‍رادی‌ ،ح‍س‍ی‍ن‌. ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر م‍ی‍زان‌ م‍ش‍ارک‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ زن‍ان‌ ت‍ک‍ن‍وک‍رات‌" ج‍ام‍ع‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‌ : س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ک‍ش‍ور"..(ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د )ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ش‍ری‍ف‍ی‍ان‌ ، اک‍ب‍ر. ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر م‍ی‍زان‌ خ‍ش‍ون‍ت‌ خ‍ان‍گ‍ی‌..(دک‍ت‍ری‌ )ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ق‍دم‌پ‍ور،ح‍ج‍ت‌ال‍ل‍ه‌. ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ن‍گ‍رش‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌.. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د )ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ی‍زدان‌ پ‍ن‍اه‌ ،ل‍ی‍لا. ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر م‍ی‍زان‌ م‍ش‍ارک‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ (در م‍ی‍ان‌ش‍ه‍رون‍دان‌ ۱۸ س‍ال‌ و ب‍الات‍ر س‍اک‍ن‌ در م‍ن‍اطق‌ ۲۲ گ‍ان‍ه‌ ت‍ه‍ران‌ )..(دک‍ت‍ری‌ )ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍ه‍ن‍ود،م‍ه‍س‍ان‌. ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍رن‍وع‌ رواب‍ط ه‍م‍س‍ران‌ در خ‍ان‍واده‌ م‍ورد :ش‍ه‍رت‍ه‍ران‌.. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د )ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌ ، م‍ح‍م‍د ج‍واد. ب‍ررس‍ی‌ ک‍ارک‍رده‍ا ، ع‍وام‍ل‌ گ‍رای‍ش‌ و ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ اف‍راد درت‍ج‍ارت‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ گ‍ل‍دک‍وئ‍س‍ت‌.. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د)ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ق‍اس‍م‍ی‌ ، روح‌ ا.... ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر وف‍اق‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ در ب‍وش‍ه‍ر.. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د )ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍روت‌ ، ب‍رزو. ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ه‍وی‍ت‌ ج‍م‍ع‍ی‌ غ‍ال‍ب‌ در ن‍زد دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ س‍ن‍ن‍دج‌. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د )ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی
ق‍اراخ‍ان‍ی‌ ، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌. ب‍ررس‍ی‌ گ‍رای‍ش‌ دخ‍ت‍ره‍ای‌ ج‍وان‌ ب‍ه‌ ارزش‌ ه‍ای‌ زن‍ان‍گ‍ی‌. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د )ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
پ‍ور غ‍لام‌ آران‍ی‌ ، زه‍را. ب‍ررس‍ی‌ گ‍رای‍ش‌ ه‍ا ورف‍ت‍اره‍ای‌ خ‍رده‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ دخ‍ت‍ران‌ ن‍وج‍وان‌وع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍رآن‌ در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌۸۳-۸۴ .. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ارش‍د )ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌ ،س‍م‍ی‍ه‌س‍ادات‌. ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ رض‍ام‍ن‍دی‌ زن‍ان‌ از چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ گ‍ذران‌ اوق‍ات‌ف‍راغ‍ت‌ و ع‍وام‍ل‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا آن‌ ، م‍ورد : ک‍ارک‍ن‍ان‌ و اس‍ات‍ی‍د دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌در س‍ال‌۱۳۸۲ .. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د )ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ص‍دی‍ق‍ی‍ان‌ ب‍ی‍دگ‍ل‍ی‌ ،آم‍ن‍ه‌. ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ن‍وگ‍رای‍ی‌ دب‍ی‍ران‌ خ‍ان‍م‌ ه‍ن‍رس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ ش‍ه‍رت‍ه‍ران‌ و ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر آن‌.. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د )ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
غ‍ی‍اث‍ون‍د ، ال‍ه‍ه‌. ب‍ررس‍ی‌ م‍وان‍ع‌ ب‍رخ‍ورداری‌ زن‍ان‌ از ح‍ق‍وق‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ش‍ه‍رون‍دی‌. ا. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د )ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍ردان‍ی‌ ، س‍م‍ی‍ه‌. ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ه‍م‍س‍ان‌ ه‍م‍س‍ری‌ در طب‍ق‍ات‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ت‍اث‍ی‍رآن‌ ( ه‍م‍س‍ان‌ ه‍م‍س‍ری‌ ) ب‍ر م‍طل‍وب‍ی‍ت‌ رواب‍ط زن‍اش‍وی‍ی‌. ‌.(ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د )ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ع‍ال‍ی‌ زاد ، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌. ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ وس‍ای‍ل‌ ارت‍ب‍اط ج‍م‍ع‍ی‌ در م‍ش‍ارک‍ت‌ س‍ی‍اس‍ی‌.. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د )ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍اب‍اخ‍ان‍ی‌ ، م‍ح‍م‍د. ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ پ‍دی‍ده‌ اق‍دام‌ ب‍ه‌ خ‍ود ک‍ش‍ی‌ در ب‍ی‍ن‌ س‍اک‍ن‍ان‌ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ دره‌ ش‍ه‍ر ( اس‍ت‍ان‌ ای‍لام‌ ).. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د )ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
س‍ب‍ک‍ت‍ک‍ی‍ن‌ ری‍زی‌ ، ق‍رب‍ان‍ع‍ل‍ی‌. ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ج‍ن‍اح‌ ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ک‍ش‍ور.ق‍رب‍ان‍ع‍ل‍ی‌ ،. (دک‍ت‍ری‌ )ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
س‍اع‍ی‌ ، ع‍ل‍ی‌. ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ف‍رآی‍ن‍د م‍ردم‌ س‍الاری‌ ( دم‍وک‍رات‍ی‍زاس‍ی‍ون‌ ) درای‍ران‌.. (دک‍ت‍ری‌ )ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌
م‍ح‍م‍دی‌ارده‍ال‍ی‌ ،ف‍ائ‍زه‌. ش‍ن‍اخ‍ت‌ ان‍واع‌ دی‍ن‍داری‌ ه‍ای‌ ج‍وان‍ان‌ و ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍رآن‌. ‌. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د )ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍ی‍رزای‍ی‌  ، اب‍راه‍ی‍م‌. س‍ن‍خ‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ال‍گ‍وه‍ای‌ ت‍طاب‍ق‌ اف‍راد ج‍وان‍ان‌ وع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر آن‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ دره‌ ش‍ه‍ر ).. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د)ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍ب‍ص‍ری‌ ، ه‍دا. س‍ن‍خ‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍اس‍ت‍ه‍ای‌ ج‍ن‍س‍ی‌ زن‍ان‌ در رواب‍ط ص‍م‍ی‍م‍ان‍ه‌ و ع‍وام‍ل‌م‍وث‍ر ب‍ر آن‌  ( پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ ).. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د )ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍ص‍طف‍وی‌ ، رض‍ا. ع‍وام‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ م‍وث‍ر ب‍ر ت‍ک‍وی‍ن‌ ارزش‌ ه‍ای‌ اخ‍لاق‍ی‌ ج‍وان‍ان‌ ش‍ه‍رت‍ه‍ران‌.. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د )ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
س‍ادات‌ اف‍س‍ری‌ ، اف‍ش‍ی‍ن‌. ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ان‍ت‍ظارات‌ اول‍ی‍اء ه‍ن‍رج‍وی‍ان‌ از م‍درس‍ه‌ م‍ح‍ل‌ت‍ح‍ص‍ی‍ل‌ ف‍رزن‍دش‍ان‌ ( ه‍ن‍رس‍ت‍ان‌ ).. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د)ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ف‍رج‍ی‍ان‌ ، م‍رت‍ض‍ی‌. ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر م‍ش‍ارک‍ت‌ س‍ی‍اس‍ی‌ طای‍ف‍ه‌ ه‍ا..(ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د )ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ان‍ت‍ظاری‌ ، اردش‍ی‍ر. ع‍وام‍ل‌ گ‍رای‍ش‌ ب‍ه‌ گ‍روه‍ه‍ای‌ م‍رج‍ع‌ غ‍ی‍ر ب‍وم‍ی‌ : م‍طال‍ع‍ه‌ ای‌ درم‍ورد ک‍ارب‍ران‌ ای‍ران‍ی‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌.. (دک‍ت‍ری‌ )ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی
زن‍درض‍وی‌ ،س‍ی‍ام‍ک‌. م‍وان‍ع‌ م‍وث‍ر ب‍ر م‍ش‍ارک‍ت‌ م‍ردم‌ در ح‍ف‍ظ م‍ن‍اب‍ع‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ت‍ج‍دی‍دش‍ون‍ده‌ م‍ورد ح‍وزه‌ آب‍خ‍ی‍ز گ‍وش‍ک‌ و س‍ی‍اه‍ک‍وه‌ (اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‌ ). ‌. (دک‍ت‍ری‌ )ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ه‍دی‌ ، م‍ح‍ب‍وب‍ه‌ س‍ادات‌. م‍طال‍ع‍ه‌ م‍ح‍ت‍وای‌ ارزش‍ی‌ - ه‍ن‍ج‍اری‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ س‍ی‍م‍ای‌ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ از ن‍ظر م‍ی‍زان‌ ان‍طب‍اق‌ ب‍ا ارزش‌ ه‍ا وه‍ن‍ج‍اره‍ای‌ اس‍لام‍ی‌(س‍ری‍ال‌ ه‍ای‌ ای‍ران‍ی‌ ). ‌. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د )ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍اق‍ری‌ م‍ی‍اب‌ ،ش‍ه‍لا. م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ن‍ظام‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ق‍ب‍ل‌ و ب‍ع‍د از ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ : ب‍ررس‍ی‌م‍ق‍ای‍س‍ه‌ای‌ ارزش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ در روزن‍ام‍ه‌ه‍ا.. (دک‍ت‍ری‌ )ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍ه‍رت‍اش‌ ، ک‍وروش‌. ن‍گ‍اه‍ی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ب‍ه‌ ف‍رآی‍ن‍د ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‌ زوج‍ی‍ن‌ درب‍ک‍ارگ‍ی‍ری‌ روش‍ه‍ای‌ ن‍وی‍ن‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ م‍وال‍ی‍د( ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ه‌ ش‍ی‍وه‌ ع‍ق‍ی‍م‌ س‍ازی‌ در ت‍ه‍ران‌)۱۳۷۲-۸۲ .. (دک‍ت‍ری‌ )ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ش‍ی‍ان‍ی‌ ، م‍ل‍ی‍ح‍ه‌. وض‍ع‍ی‍ت‌ ش‍ه‍رون‍دی‌ و م‍وان‍ع‌ ت‍ح‍ق‍ق‌ آن‌ درای‍ران‌..(دک‍ت‍ری‌ )ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌-
ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ر ، م‍ح‍م‍د ع‍ث‍م‍ان‌. ه‍وی‍ت‌ ج‍م‍ع‍ی‌ و ن‍گ‍رش‌ ب‍ه‌ دم‍وک‍راس‍ی‌ درای‍ران‌.. (دک‍ت‍ری‌ )ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی
خ‍طی‍ب‍ی‌ ج‍ع‍ف‍ری‌  ، ف‍اخ‍ره‌. (ه‍وی‍ت‌ م‍درن‌ وف‍ض‍ای‌ م‍ج‍ازی‌ ) ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ح‍ض‍ور درف‍ض‍ای‌ م‍ج‍ازی‌ وش‍ک‍ل‌ گ‍ی‍ری‌ ه‍وی‍ت‌ م‍درن‌ در ب‍ی‍ن‌ ک‍ارب‍ران‌ ج‍وان‌ ای‍ران‍ی‌.. (ک‍ارش‍ن‍اش‍ی‌ ارش‍د )ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌

 پايان نامه هاي رشته مطالعات زنان دانشگاه علامه طباطبائي
زاه‍دی‌ ف‍ر ، پ‍روان‍ه‌. ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر م‍ادری‌ ب‍ر وض‍ع‍ی‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ زن‍ان‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌
رض‍ای‍ی‌ ، ام‍ی‍رس‍ع‍ی‍د. ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر م‍ی‍زان‌ ه‍م‍گ‍ون‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ زوج‍ی‍ن‌ ب‍رق‍درت‌ زن‍ان‌ در خ‍ان‍واده‌
خ‍واج‍ون‍د اح‍م‍دی‌ ، ع‍ی‍س‍ی‌. ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ن‍اب‍اروری‌ ب‍رس‍لام‍ت‌ روان‍ی‌ زن‍ان‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ب‍ه‌ م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ب‍اروری‌ ول‍ی‍ع‍ص‍ر ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌
غ‍ف‍اری‌ ، س‍ون‍ی‍ا. ب‍ررس‍ی‌ ت‍ف‍اوت‍ه‍ای‌ ج‍ن‍س‍ی‍ت‍ی‌ ب‍ه‍ره‌ گ‍ی‍ری‌ از ف‍ن‍اوری‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‌ وارت‍ب‍اطات‌ در م‍ی‍ان‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌
ک‍ری‍م‍ی‌ ، ن‍رگ‍س‌. ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ح‍م‍ای‍ت‌ ه‍ای‌ س‍ازم‍ان‌ ه‍ای‌ غ‍ی‍ر دول‍ت‍ی‌ ب‍ر وض‍ع‍ی‍ت‌اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ - م‍ع‍ی‍ش‍ت‍ی‌ زن‍ان‌ س‍رپ‍رس‍ت‌ خ‍ان‍وار
رن‍ج‍ب‍ر ، ح‍س‍ی‍ن‌. ب‍ررس‍ی‌ ج‍ن‍ب‍ش‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ زن‍ان‌ از م‍ش‍روطه‌ ت‍ا ک‍ن‍ون‌.
ب‍اق‍ری‍ان‌ ، م‍ص‍طف‍ی‌. ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ش‍غ‍ل‌ زن‍ان‌ ب‍ر روی‌ م‍ش‍ارک‍ت‌ س‍ی‍اس‍ی‌ آن‍ان‌.
ص‍دی‍ق‍ی‌ ، س‍ع‍ی‍ده‌. ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ زن‍ان‍گ‍ی‌ و ورزش‌.
م‍س‍ل‍م‍ی‌ ، رق‍ی‍ه‌. ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ م‍وث‍ر ب‍ر م‍ی‍زان‌ م‍ش‍ارک‍ت‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دخ‍ت‍ردان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز.
ح‍ات‍م‍ی‌ م‍ق‍دم‌ ، زه‍ره‌. ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ خ‍ان‍وادگ‍ی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍اج‍رای‍م‌ زن‍ان‌ (ن‍دام‍ت‍گ‍اه‌ اوی‍ن‌ ).
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ن‍وری‍ان‌ ،اب‍راه‍ی‍م‌. ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ زن‍ان‌ ش‍اغ‍ل‌ در ادارات‌دول‍ت‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ن‍وش‍ه‍ر
م‍اف‍ی‌ ، م‍ه‍ت‍اب‌. ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ خ‍ان‍وادگ‍ی‌ م‍وث‍ر ب‍ر ت‍ع‍ارض‌ ن‍ق‍ش‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ - خ‍ان‍ه‌ داری‌زن‍ان‌ ش‍اغ‍ل‌ ت‍ه‍ران‍ی‌.
ک‍ش‍اورزن‍ی‍ا ، ف‍اطم‍ه‌. ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍رب‍رش‍ی‍وه‌ اع‍م‍ال‌ ق‍درت‌ زن‍ان‌ درخ‍ان‍واده‌ / م‍ورد :زن‍ان‌ م‍ت‍اه‍ل‌ ش‍ه‍ر رش‍ت‌
ت‍راب‍ی‌ زن‍ج‍ان‍ی‌ ، م‍ی‍ت‍را. ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ خ‍ان‍وادگ‍ی‌ م‍وث‍ر ب‍ر ش‍ک‍ل‌ گ‍ی‍ری‌ ه‍وی‍ت‌ ج‍ن‍س‍ی‍ت‍ی‌در دخ‍ت‍ران‌ م‍طال‍ع‍ه‌ای‌ درم‍ورد : دان‍ش‌ آم‍وزان‌ م‍ق‍طع‌ پ‍ی‍ش‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ش‍ه‍رزن‍ج‍ان‌
ب‍گ‍رض‍ای‍ی‌ ،پ‍روی‍ز. ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر م‍ی‍زان‌ خ‍ش‍ون‍ت‌ م‍ردان‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ زن‍ان‌ درخ‍ان‍واده‌ م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ :ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ای‍لام‌
ده‍ق‍ان‌ ، م‍ه‍ری‌. ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر آس‍ی‍ب‌ دی‍دگ‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ زن‍ان‌ م‍ورد : زن‍دان‌م‍رک‍زی‌ اس‍ت‍ان‌ ی‍زد.
ام‍ام‍ی‌ ن‍ص‍ی‍رم‍ح‍ل‍ه‌ ، ع‍ل‍ی‌. ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر م‍ی‍زان‌ ق‍درت‌ زن‍ان‌ در ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‍ه‍ای‌ خ‍ان‍واده‌.
ش‍ی‍رن‍ژاد ، ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‌. ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍رن‍گ‍رش‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ازدواج‌وه‍م‍س‍رگ‍زی‍ن‍ی‌
پ‍ارس‍ا م‍ه‍ر ، ارس‍لان‌. ب‍ررس‍ی‌ وس‍ن‍ج‍ش‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر م‍ق‍طع‌ دب‍ی‍رس‍ت‍ان‌ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍اب‍ل‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ارزش‍ه‍ا وال‍گ‍وه‍ای‌ غ‍رب‍ی‌ و ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍رب‍رآن‌.
ب‍ک‍ائ‍ی‌ ، آزاده‌. ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ن‍گ‍رش‌ زن‍ان‌ ش‍ه‍ر ش‍ی‍راز ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ س‍ق‍ط ج‍ن‍ی‍ن‌
ص‍ادق‍ی‌ ، م‍ح‍م‍د. ت‍اث‍ی‍ر ب‍اوره‍ای‌ ج‍ن‍س‍ی‍ت‍ی‌ ب‍ر ای‍ف‍ای‌ ن‍ق‍ش‍ه‍ای‌ خ‍ان‍گ‍ی‌ زن‍ان‌ ( م‍طال‍ع‍ه‌م‍وردی‌ زن‍ان‌ م‍ت‍اه‍ل‌ ش‍اغ‍ل‌ در دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ن‍دج‌
اح‍م‍دی‍ان‌ ،م‍ح‍م‍درض‍ا. ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ن‍گ‍رش‌ م‍ردان‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ن‍ق‍ش‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌زن‍ان‌ م‍ورد :ش‍ه‍ر م‍ش‍ه‍د
اخ‍وی‌ ، م‍ی‍ن‍اس‍ادات‌. ت‍اث‍ی‍ر ت‍ع‍دد ن‍ق‍ش‌ زن‍ان‌ ب‍ر رواب‍ط ه‍م‍س‍ری‌ آن‍ان‌
غ‍ف‍اری‌ ، ت‍وران‌. ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ اق‍دام‌ ب‍ه‌ خ‍ود ک‍ش‍ی‌ دخ‍ت‍ران‌دان‍ش‌ آم‍وزدب‍ی‍رس‍ت‍ان‍ی‌ ( ۴ ) ک‍رج‌ در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌۸۴-۸۵
م‍اش‍ی‍ن‍ی‌ ، ف‍ری‍ده‌. ت‍اث‍ی‍ر ج‍ل‍س‍ات‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ زن‍ان‍ه‌ ب‍ر ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ زن‍ان‌ ش‍رک‍ت‌ ک‍ن‍ن‍ده‌پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌
س‍ادات‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ، س‍ان‍از. ت‍اث‍ی‍ر دی‍ن‍داری‌ ب‍ر رض‍ای‍ت‌ زن‍ان‌ از زن‍دگ‍ی‌ زن‍اش‍وی‍ی‌ ( م‍ورد :زن‍ان‌ ک‍ارم‍ن‍د ش‍رک‍ت‌ ن‍ف‍ت‌
ج‍ع‍ف‍ری‌ س‍ه‍ل‌ آب‍اد ، طاه‍ره‌. ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ن‍گ‍رش‌ زن‍ان‌ ش‍اغ‍ل‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ اش‍ت‍غ‍ال‌ زن‍ان‌ (م‍ورد دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ م‍ش‍ه‍د
ع‍م‍وئ‍ی‌ ، ال‍ه‍ام‌. ت‍غ‍ی‍ی‍ر ن‍ق‍ش‌ ج‍ن‍س‍ی‍ت‍ی‌ زن‍ان‌ در ف‍ی‍ل‍م‌ ه‍ای‌ ای‍ران‍ی‌ پ‍س‌ از ان‍ق‍لاب‌ (۱۳۸۴ - ۱۳۶۰ ).
ف‍رزان‍ه‌ ، ح‍م‍ی‍ده‌.  زن‍ان‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌ ب‍دن‌  ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر گ‍رای‍ش‌ ب‍ه‌ ج‍راح‍ی‌ ه‍ای‌ زی‍ب‍ای‍ی‌
م‍ع‍دل‍ت‌ ، پ‍ان‍ت‍ه‌ آ. ع‍وام‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ان‍گ‍رش‌ م‍ردان‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ م‍ه‍ری‍ه‌
پایان نامه های دانشگاه الزهراء. ارشد جامعه شناسی
بررسی آسیب پذیری اجتماعی جوانان و عوامل موثر بر آن در قائم شهر.زینب تقوی.۱۳۸۳
مطالعه عوامل اجتماعی موثر بر میزان پایبندی به اخلاق شهروندی در میان شاغلین مراکز دانشگاهی. شهلا خلفی.۱۳۸۳
بررسی تاثیر انواع روابط در خانواده بر خشونت علیه زنان.راضیه دهقان فرد.۱۳۸۳
بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی معلمان شهرستان شهریار.مریم برومند۱۳۸۳
بررسی سرمایه های اجتماعی فرهنگی و مهاجرت و استقرار در شهرهای بزرگ.مورد شهر تبریز.منیره ساعی مهر.۱۳۸۳
بررسی شکاف جنسیتی در استفاده از کامپیوتر و اینترنت در بین دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاههای تهران.شهناز میزبان۱۳۸۳
بررسی عوامل موثر بر اعتماد به همسر دربین زنان .مومنه میرزا محمدی.۱۳۸۳
سنجش گرایش جوانان شهر مشهد نسبت به ماهواره و عوامل موثر بر آن.فریبا خوش منظر.۱۳۸۳
شهروندی و مشارکت مدنی.بررسی تاثیر آگاهی از حقوق و تعهدات شهروندی در شهر بر فرایند تحقق حقوق شهروندمداری.فخری سادات احمدی.۱۳۸۳
بررسی میزان نفوذ فرهنگ بیگانه در میان دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد و عوامل موثر بر آن در سال های ۸۲ و ۸۳. ۱۳۸۳تکتم برادران کاشانی
بررسی عوامل موثر بر وندالیسم نوجوانان و جوانان در حاشیه شهر مشهد(مورد کیوسک های تلفن.).فاطمه بهرامی مهنه.
بررسی تاثیر اعتیاد سرپرست خانواده بر وضعیت اجتماعی تحصیلی اعضای خانواده در شهرستان کرمان.مهدیه گودرزی.۱۳۸۳
بررسی اعتماد سیاسی و عوامل موثر بر آن.شیرین غفاری نوین.۱۳۸۳
بررسی تاثیر انواع روابط در خانواده بر رفتارها و نگرش های دینی نوجوانان.مریم شمسیان.۱۳۸۴
بررسی عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت جوانان در سازمان های غیر دولتی.فریده حسینی.۱۳۸۴
بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی شبکه و اعتماد متقابل بین شخصی و جنسیت.مریم صالحی هیکوئی.۱۳۸۴.
بررسی رابطه بین شغل بهورزی با روابط ذوجین در میان خانواده های روستایی استان تهران.ناهید صالحی.۱۳۸۴
بررسی کارکردهای اجتماعی مناسک دینی زنان در مشهد.ملحیه محمد پور.۱۳۸۴
بررسی تاثیر خودپنداری بر رضایت شغلی زنان شاغل در وزارت علوم.فاطمه دستیار.۱۳۸۴
بررسی رابطه پایبندی والدین به ارزش های اجتماعی انقلاب اسلامی و میزان تطبیق فرزندان(دختران)با این ارزش ها.مهین رمضانی.۱۳۸۴
بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی خانواده ها و موفقیت تحصیلی فرزندان.منیرالسادات حسن تبار.۱۳۸۴.
بررسی رابطه میان احساس عدالت توزیعی و هویت ملی در بین جوانان شهر تهران.لیلا باتمانی.۱۳۸۴
بررسی جامعه شناختی والنتاین در میان جوانان شهر تهران.الهه عبدالهی.۱۳۸۴
بررسی هویت دینی و ملی جوانان شهر تهران با تاکید بر تاثیر خانواده بر آن.معصومه غفوری کله.۱۳۸۴
بررسی عوامل اجتماعی موثر بر انتظارات زنان شاغل متاهل از محیط کار و خانواده.یوکابه شاعی مقدم.۱۳۸۴
بررسی ارتباط میان شایسته سالاری و متغیرهای سازمانی در واحدهای صنعتی شهر تهران.فرشته ایران نژاد پاریزی
بررسی ارتباط کلیشه های جنسیتی و تضاد نقش های زناشوئی در زنان جوان.زهرا زارع.۱۳۸۵
هویت قومی و مشارکت مدنی در شهر خرم آباد.اکرم حمیدیان.۱۳۸۵
بررسی تاثیر شخصیت مستبدانه والدین بر نگرش دانشجویان به دموکراسی (دانشجویان شهر تهران).مریم زارعیان.۱۳۸۵
بررسی عوامل اجتماعی فرهنگی موثر بر گرایش جوانان به مادیات.سولماز حشمتی.۱۳۸۵
بررسی اعتماد و آثار آن بر تعهد کار کارکنان دستگاههای اجرائی در شهر تهران.شیرین جعفری.۱۳۸۶
مشارکت اجتماعی دانشجویان دختر و عوامل اجتماعی موثر بر آن.مریم صادقی.۱۳۸۶
سنجش میزان احساس خوشبختی شهروندان تهرانی و عوامل موثر بر آن.فرزانه برزگر مروستی.۱۳۸۶
بررسی برخی از عوامل تعیین کننده سود تقسیمی.شهناز هنرمند.۱۳۸۶
بررسی رابطه سرمایه فرهنگی اقتصادی زنان شاغل با نوع روابط همسران در خانواده.راضیه آراسته.۱۳۸۶
بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و موقعیت شغلی دانشجویان.آزاده دهقان دهنوی.۱۳۸۶
پایان نامه های رشته مطالعات زنان دانشگاه الزهراء
بررسی مقایسه ای عوامل روانی اجتماعی همبسته با سلامت روان در زنان متاهل و مطلقه شهر یزد.اقدس قمی زاده.۱۳۸۳
راههای جلب مشارکت اقتصادی اجتماعی زنان روستایی با تاکید بر نهادهای سنتی.خدیجه رضایی.۱۳۸۳
زنان و طلاق در اسلامشهر.مقایسه زنان متقاضی طلاق و زنانی که همسرانشان متقاضی طلاق هستند.لیلا مهدیخانی سروجهانی.۱۳۸۳
بررسی عوامل موفقیت تسهیل گران زن در ایجاد و تداوم فعالیت گروههای مستقل زنان روستایی در استان آذربایجان شرقی.فتانه حاجیلو.1384

ررسی رابطه همسر آزاری با تمایل به افکار خودکشی و آسیب رساندن به همسر در زنان مورد خشونت قرار گرفته در شهر تهران.میترا خاقانی.۱۳۸۲
بررسی نگرش زنان در مورد تفاوت های جنسیتی.همیده هاتفی.۱۳۸۴
بررسی همسر آزاری در شهر  روانسر(کرمانشاه).فائزه محمدی.۱۳۸۴
بررسی فرصت های تحرک اجتماعی بین نسلی زنان در شهر تهران.الهه ایمانی.۱۳۸۴
بررسی تاثیر عوامل فرهنگی بر نگرش زنان شاغل نسبت به نابرابری جنسیتی در امر اشتغال.فاطمه قاسملو.۱۳۸۵
بررسی عوامل موثر بر نگرش مادران و دختران به هویت جنسیتی خویش.عقیله محمدی.۱۳۸۵
بررسی موانع دستیابی زنان به سطوح مدیریتی در قوه قضائیه(از نظر زنان شاغل در قوه قضائیه.مرجان باغبانی.۱۳۸۵
جنسیت و بهداشت باروری :بررسی چگونگی انتخاب روش های جلوگیری از بارداری در زنان و مردان آستانه اشرفیه.ملاحت معتضد منجمی.۱۳۸۵
بررسی عوامل موثر بر حضور زنان در مشاغل بخش خصوصی با تاکید بر شهر قروه.کبری جعفری.۱۳۸۶
برگرفته از وب سايت دكتر فردين عليخواه عضو هيات علمي دانشگاه رشت
منبع-http://www.fardinalikhah.com