شعار سال 1403 جهش تولید با مشارکت مردم


شرایط تعیین دانشجویان برتر

 

الف- مقاطع کاردانی و کارشناسی

الف-1 اگر تعداد دانشجویان هم‌رشته و هم‌ورودی کمتر از 10 نفر باشد، دانشجویی که بیشترین معدل را کسب کرده است به عنوان دانشجوی برتر شناخته می‌شود. در صورتی که تعداد دانشجویان هم‌رشته و هم‌ورودی از 10 تا 19 نفر باشد، 2 دانشجویی که بیشترین معدل را کسب کرده اند به عنوان دانشجوی برتر معرفی می‌شوند. اگر تعداد دانشجویان هم‌رشته و هم‌ورودی 20 نفر یا بیشتر باشد، 3 دانشجویی که بیشترین معدل را کسب کرده اند به عنوان دانشجوی برتر شناخته می‌شوند.

الف-2 دانشجویان هم‌رشته‌ای که ورودی نیمسال اول و دوم هستند، یک ورودی تلقی می‌شوند.

الف-3 تعداد واحدهای موثر دانشجویان برتر باید حداقل 16 واحد باشد.

الف-4 معدل نیمسال دانشجویان برتر باید حداقل 17 باشد.

 

ب- مقاطع کارشناسی ارشد

ب-1 دانشجویی که در بین دانشجویان هم‌رشته و هم‌ورودی بیشترین معدل را کسب کند، دانشجوی برتر شناخته می‌شود.

ب-2 دانشجویان هم‌رشته‌ای که ورودی نیمسال اول و دوم هستند، یک ورودی تلقی می‌شوند.

ب-3 تعداد واحدهای موثر دانشجویان برتر باید حداقل 8 واحد باشد.

ب-4 معدل نیمسال دانشجویان برتر باید حداقل 17 باشد.

 

تبصره: در مواردی که معدل پایان نیمسال دو یا چند دانشجو یکسان باشد، همه آن‌ها به عنوان دانشجوی برتر معرفی خواهد شد.