شعار سال 1403 جهش تولید با مشارکت مردم


 

  آقای دکتر ربیع اله رحمانی
  معاونت دانشجویی و فرهنگی 
  دکتری -آمار
  مرتبه علمی: استادیار